Babysitter Formation

Du wëlls dech kompetent a sécher als Babysitter fillen?

An eiser Formation léiers du mat Freed wat dat heescht Babysitter ze sinn a villes méi:
•Eng Psychologin an eng Pädagogin ginn dir wesentlech Informatiounen iwwer de Beräich Kannernetweécklung an Entwécklungsënnerstëtzun
•Eng Infirmière informéiert dech iwwert Kannerkrankheeten, Verletzungen an d'Versuergung
•Informationen iwwert Puppelchersfleeg a wéi ee mat kleng Kanner ëmgeet

Wéini: Dënschdeg an Donneschdeg Nomëtteg

Präis: 10 € fir 2 Nomëtteger

Wichteg: Kriss ee Certificat

Sprooch: lëtzebuergesch

Wann s de Froen hues, kanns du op den +352 46 000 41 uruffen.

Wann s de Interessi hues, ma mell dech per E-Mail un.

*******************************************************************************************************************************

Tu veux te sentir compétent et sûr de toi en tant que babysitter?

Dans notre formation, tu apprendras avec plaisir ce que veut dire être babysitter et bien plus encore:
•Une psychologue et pédagogue te donneront les informations nécessaires sur le domaine du développement de l'enfant
•Und infirmière t'informera sur les maladies des enfants, les blessures et les soins à fournis
•Informations sur les soin des nourrissons, ainsi que sur le traitement de petits enfants

Quand: Mardis et Jeudis après-midis

Prix: 10 € pour les 2 aprüs-midis

Important: Tu reçois un certificat

Langue: luxembourgeois

Si tu as des questions, tu peux nous contacter au +352 46 000 41.

Si tu es intéressé(e), tu peux nous contacter par e-mail.
•Organisation: AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l. Erzéiongs- a Familljeberodung, 
•Maximale Teilnehmerzahl: 22

Schedule
03.07.2018 15:00 - 18:30
05.07.2018 15:00 - 18:30
Location
Esch-sur-Sure
Esch-sur-Sure

Signup Info
Sign up by sending email to email address or clicking the link below.
info@afp-solidarite-famille.lu
All trainings