Babysitting Formation

Du wëlls dech kompetent a sécher als Babysitter fillen?

 

 

 

An eiser Formation léiers du mat Freed wat dat heescht Babysitter zu sinn an villes méi:

 

  • Eng Psychologin an eng Pädagogin ginn dir wesentlich Informationen iwwer de Beräich Kannerentwécklung an Entwécklungsënnerstëtzung.

  • Eng Infirmière informéiert dech iwwert Kannerkrankheeten, Verletzungen an d'Versuergung.

  • Informatiounen iwwert Puppelchersfleeg a wéi ee mat kleng Kanner ëmgeet.

 

Wéini:   Dënnschdeg an Donneschdeg Nomëtteg

 

Präis:    10 € fir 2 Nomëtteger

 

Wichteg: Kriss ee Certificat

 

Sprooch: lëtzebuergesch

 

Wann s de Froen hues, kanns du op den +352 46 000 41 uruffen.

 

Wann s de Interessi hues, da mell dech per E-Mail un.

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

 

Tu veux te sentir compétent et sûr de toi en tant que babysitter?

 

 

 

Dans notre formation, tu apprendras avec plaisir ce que veut dire être babysitter et bien plus encore:

 

  • Une psychologue et une pédagogue te donneront les informations nécessaires sur le domaine du développement de l'enfant.

  • Une infirmière t'informera sur les maladies des enfants, les blessures et les soins à fournir.

  • Informations sur le soin des nourrissons, ainsi que sur le traitement de petits enfants.

 

Quand : Mardis et Jeudis après-midis

 

Prix :    10 € pour les 2 après-midis

 

Important : Tu obtiens un certificat

 

Langue: luxembourgeois

 

Si tu as des questions, tu peux nous contacter au +352 46 000 41.

 

Si tu es intéressé(e), tu peux nous contacter par e-mail.

 

  • Organisation : AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l. Erzéiongs- a Familljeberodung,

  • Maximale Teilnehmerzahl : 22

 

Schedule
14.05.2019 15:00 - 18:30
16.05.2019 15:00 - 18:30
Location
Esch-sur-Sure
Esch-sur-Sure

Signup Info
Sign up by sending email to email address or clicking the link below.
info@afp-solidarite-famille.lu
All trainings